Service Designer

Start: 15.05.2022
Enddate: 01.07.2022
Allocation: 100%
Location: Trondheim

Avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av kundens helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av- og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Direktoratet, avdeling helseregistre, utfører for tiden arbeid med målbilde. Målbildearbeidet tar utgangspunkt i ulike tjenester som avdelingen trenger for sine leveranser. Videre skal arbeidet bidra til å gjøre det mulig å prioritere innsats i utviklingsoppgaver og prioritering av prosjekt for avdelingen. Målbildet skal forankres i virksomhetsarkitektur og teknisk arkitektur, og det skal ses i sammenheng med direktoratets helseregisterstrategi. Målet med arbeidet er å konkretisere målbilder som gir grunnlag for aktiviteter, tiltak og konkrete løsninger. For å støtte opp under dette arbeidet har vi behov for fasilitering og støtte på prosess, design og dokumentasjon.

Oppdraget/leveransen/bistanden skal utføres i: Trondheim. Det vil ikke være anledning til å jobbe på fjernløsning fra andre byer.

KRAV TIL KOMPETANSE

Avdeling helseregistre har behov for en eller to designere som skal fylle totalt inntil 100% stilling. Arbeidet vil utføres i samarbeid med et tverrfaglig team i direktoratet. Det forventes at konsulenten(e) arbeider godt både i team og selvstendig. Det er behov for god kompetanse på prosessledelse, tjenestedesign og visualisering. Det er også viktig at konsulenten har kjennskap til register og registerløsning. Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære fasilitering, planlegging og understøttelse av målbildearbeidet for avdeling helseregistre. Andre arbeidsoppgaver kan også bli aktuelt.

Til dette arbeidet har vi behov for faglig sterke designere, med:
– God kompetanse på konseptutvikling og tjenestedesign.
– Forståelse for både brukerens, kundens og utviklernes behov
– Kjennskap til registerforvaltning.

Absolutte krav
– Konsulenten skal ha minimum tre års erfaring med tjenestedesign.
– Konsulenten skal ha minimum tre års erfaring med designmetodikk.
– Konsulenten skal ha minimum tre års erfaring med kartlegging av brukerbehov.
– Konsulenten skal ha kompetanse på prosessledelse.
– Konsulenten skal ha relevant utdanning.
– Konsulenten skal behersker norsk skriftlig og norsk muntlig.

Evalueringskrav
– Konsulenten bør ha relevant erfaring fra registerarbeid.
– Konsulenten bør ha god forståelse for og erfaring fra målbildearbeid og endrede arbeidsprosesser