2st Release Manager

Oppstart: 09.05.2022
Varighet: 31.01.2023
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Nærmere 68 000 PC-er skal oppgraderes til Windows 10. Dette er et svært omfattende arbeid. Oppgraderingen gjøres på bakgrunn av at Microsoft erstatter operativsystemet Windows 7 med Windows 10. Nytt operativsystem vil ha økt stabilitet og sikkerhet samt legge til rette for at helseforetakene i fremtiden skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger.

Prosjektet er delt opp i tre ulike faser, og ulike prosjekter. Fase 3 handler om prosess for kartlegging og omlegging per helseforetak:

Prosessen består av at prosjektet først kartlegger informasjon som allerede finnes sentralt. Denne sammenstilles med informasjon fra helseforetakene. I sammenstillingen, som gjøres i samarbeid med MTU (medisinskteknisk utstyr) – / BTU (bygningsteknisk utstyr) -kontaktene, identifiseres fageksperter som skal bidra med utredning av hvordan de enkelte løsninger skal testes og legges om. Om informasjon om en konkret løsning ikke er tilstrekkelig til utredning kartlegges det ytterligere ved befaring.

Når test- og omleggingskonsept er klart, klargjøres klient sentralt og testes etterfølgende sammen med super-bruker på lokasjon. Etter eventuelle justeringer er foretatt skjer omlegging til avtalt tid. Til slutt sammenstilles restanseliste for utestående håndtering av løsninger, inklusiv aksjoner med ansvarlige for å lukke restansen. Erfaringer dokumenteres sammen med kartleggingsinformasjon.

Arbeidsoppgaver:
– Planlegge endringer, sammen med prosjektet, Sykehuspartners linjeorganisasjon og helseforetaket.
– Sørge for detaljerte kjøreplaner for endringer, avsjekke avhengigheter og risikoelementer underveis.
– Koordinerer med berørte avdelinger
– Koordinere med kundens berørte avdelinger, sørge for tilstrekkelig kommunikasjon med alle berørte parter
– Sørge for roll-back planer og GO/NOGO kriterier
– Samarbeide med prosjektleder og kundens linje for å sikre kvalitet i hvert steg av implementering.
– Koordinere produksjonssettingen av releasen i de ulike miljøene
– Alle endringer/releaser skal følge kundens etablerte arbeidsmetodikk for Release Management med bla. bruk av verktøyet HP Service Manager for registrering og oppfølging av endringer/releaser.
– I tillegg skal release manager være ansvarlig for å overlevere prosjektets produkter/leveranser for drift og forvaltning i kundens linjeorganisasjon.

Må ha-erfaring og kompetanse:
– Minimum 2-5 års erfaring innenfor IKT prosjekter.
– Ressursen må ha god teknisk forståelse/kompetanse som dokumenteres.
– God IKT kunnskap som dokumenteres
– Erfaring som release manager dvs. hatt ansvar for release- og produksjonssettingsprosesser. Relevant erfaring som teknisk prosjektleder kan kompensere for manglende direkte erfaring som release manager, men dette må dokumenteres tydelig.

Øvrig ønsket erfaring og kompetanse:
– Erfaring fra koordinering av leveranser med en stor mengde detaljer, men samtidig klare å holde oversikt over helheten.
– Kunne lede prosesser og kommunisere tydelig med tekniske ressurser.
– Ressursen skal ha evne til å jobbe selvstendig med pålagte arbeidsoppgaver, og levere innen avtalte frister.
– Ressursen må ha en meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne (på norsk).
– Ressursen må ha erfaring med å jobbe i store og komplekse organisasjoner.
– Ressursen bør være proaktiv, løsningsorientert og ha et sterkt leveransefokus